Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1402 · Visa register
Förordning (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2008-12-18
Ikraft: 2009-01-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1538
Upphävd: 2014-02-01
1 § Denna förordning gäller förvaltningen av Europeiska integrationsfonden som inrättats enligt rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar". 2 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för Europeiska integrationsfonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 2007/435/EG ska fullgöras av en sådan myndighet. 3 § Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. 4 § Beslut som Svenska ESF-rådet fattar i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet får inte överklagas. *