Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1085 · Visa register
Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-11-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1155
Ikraft: 2009-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:657
Upphävd: 2013-01-01
Uppgifter 1 § Kompetensrådet för utveckling i staten har till uppgift att bistå regeringen i frågor som rör den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen. 2 § Myndigheten ska 1. på uppdrag av regeringen genomföra projekt som syftar till ökad kunskap i statsförvaltningen inom områden som är prioriterade för den strategiska kompetensförsörjningen, 2. uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjningen i statsförvaltningen, 3. upphandla och tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen samt andra av regeringen prioriterade utbildningar inom området för strategisk kompetensförsörjning, 4. anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, och 5. administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring. 3 § Myndigheten får informera och vägleda de statliga myndigheterna i frågor som rör utbudet av utbildningar som har betydelse för den strategiska kompetensförsörjningen, samt upphandla och tillhandahålla prioriterade utbildningar inom området som är anpassade för enskilda myndigheter. 4 § Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt arbete med kompetensförsörjningsfrågor. Samverkan 5 § Myndigheten ska underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de statliga myndigheterna i kompetensförsörjningsfrågor. 6 § Myndigheten ska i sin verksamhet ha nära kontakt med Arbetsgivarverket. Ledning 7 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Särskilda organ 8 § Vid myndigheten finns ett samverkansråd. Samverkansrådet ska vara ett stöd för myndigheten i dess uppgifter. Samverkansrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sex andra ledamöter. Anställningar och uppdrag 9 § Direktören är myndighetschef. 10 § Ledamöterna i samverkansrådet utses av regeringen. Av ledamöterna utses minst två efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer. Avgifter 11 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 3 och de utbildningar som avses i 3 §. Myndigheten ska också ta ut avgifter för stödinsatser till myndigheter, dock inte för generella insatser inom projektet om offentligt etos – en god förvaltningskultur. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1155).