Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:758 · Visa register
Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2007-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:529
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög kostnadseffektivitet uppnås. Underhållet på fastigheterna ska inte dras ned för att frigöra medel för hyresgästen. Förordning (2011:1528). 2 § Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom. 3 § Myndigheten ska bistå Försvarsmakten i lokalförsörjningsfrågor. 4 § Myndigheten ska ansvara för anskaffning av mark samt för etablering, förvaltning och avyttring av byggnader, anläggningar m.m. för försvarets behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser. 5 § Myndigheten ska bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. 6 § Myndigheten ska på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av och genomföra utvecklingsprojekt avseende skydds- och anläggningsteknik. 7 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet. Samverkan 8 § Myndigheten ska utbyta erfarenheter och information med andra myndigheter i syfte att öka civila och militära synergieffekter inom Fortifikationsverkets verksamhetsområde. Ledning 9 § Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2014:529). 10 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Förordning (2014:529). Anställningar och uppdrag 11 § Generaldirektören är myndighetschef. 12 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). Personalansvarsnämnd 13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 14 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2014:529). Avgifter 15 § Fortifikationsverket ska ta ut avgifter för fastighetsförvaltningen och den verksamhet som avses i 7 §. Verket beslutar om avgifternas storlek utom i de fall som avses enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Verket får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1528). Övergångsbestämmelser 2014:529 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 14 § och i övrigt den 1 september 2014.