Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1285 · Visa register
Förordning (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-11-29
Ikraft: 2008-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1059
Upphävd: 2010-08-01
Regeringen bemyndigar med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen Radio- och TV-verket att meddela verkställighetsföreskrifter om 1. ansökningsförfarandet och ansökans innehåll i fråga om de tillstånd som avses i 3 kap. 3 och 4 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), 2. avgiften enligt 10 kap. 13 § samma lag.