Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1079 · Visa register
Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2007-11-22
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. I 48 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses. 3 § Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år. De advokater som ska ingå i Rättshjälpsnämnden utses efter förslag av Sveriges advokatsamfund. Ledningens ansvar 4 § Rättshjälpsnämndens ledning är skyldig att vid Rättshjälpsnämnden genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket. Organisation 5 § Hovrätten för Nedre Norrland utför administrativa uppgifter åt myndigheten. Ärendenas handläggning 6 § I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om beslutförhet och omröstning. 7 § Om Rättshjälpsnämnden i arbetsordningen har meddelat föreskrifter om att ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden eller pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor, får ordföranden i sin tur lämna över till en tjänsteman vid Hovrätten för Nedre Norrland att vidta dessa åtgärder. Undantag från myndighetsförordningen 8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsnämnden: 4 § 4 om intern styrning och kontroll, och 8 § om arbetsgivarpolitik.