Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1071 · Visa register
Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:822
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1114
Upphävd: 2018-01-01
Uppgifter 1 § Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för studiesociala frågor som inte ska hanteras av någon annan myndighet. CSN fullgör uppgifter enligt 1. studiestödslagen (1999:1395), 2. studiestödsförordningen (2000:655), 3. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, 4. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, 5. förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning, 6. lagen (2017:527) om studiestartsstöd, och 7. förordningen (2017:532) om studiestartsstöd. Förordning (2017:537). 2 § Utöver vad som följer av 1 § ska CSN fullgöra uppgifter enligt 1. förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och 2. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2017:822). 3 § CSN ska beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete. Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Ledning 4 § CSN leds av en myndighetschef. 5 § Vid CSN ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter. Organisation 6 § Vid CSN ska det finnas en avdelning som handlägger samtliga ärenden om omprövning av myndighetens beslut enligt 1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och 2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. 7 § Utöver vad som anges i denna förordning bestämmer CSN över sin egen organisation. Anställningar och uppdrag 8 § Generaldirektören är chef för CSN. Personalansvarsnämnd 9 § Vid CSN ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 10 § CSN ska tillämpa 1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och 2. internrevisionsförordningen (2006:1228).