Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1034 · Visa register
Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:634
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1401
Upphävd: 2009-01-01
Uppgifter 1 § Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen. Handikappombudsmannen ska verka för att ge personer med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande genom att - förebygga och bekämpa diskriminering, - identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhällslivet, och - undanröja hinder för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder. 2 § Handikappombudsmannen ska särskilt - upprätthålla kontakter såväl med funktionshindrade personer som med organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens skolinspektion, organisationer på arbetsmarknaden samt andra myndigheter och aktörer vars verksamhet rör ombudsmannens verksamhet, - långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, och - genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom sitt bevaknings- och uppföljningsarbete. Förordning (2008:634) 3 § Handikappombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män. Ledning 4 § Handikappombudsmannen leds av en myndighetschef. 5 § Enligt 5 § lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen biträds ombudsmannen av ett särskilt råd. Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst femton andra ledamöter. Anställningar och uppdrag 6 § Ombudsmannen är myndighetschef. Ärendenas handläggning 7 § Ett vitesföreläggande enligt 19 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ska delges arbetsgivaren. Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Undantag från myndighetsförordningen 8 § 7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Handikappombudsmannen.