Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1026 · Visa register
Förordning (2007:1026) med instruktion för Rikstrafiken
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1338
Upphävd: 2009-01-01
Uppgifter 1 § Rikstrafiken ska verka för utveckling och samordning av den interregionala kollektiva persontrafiken samt för att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken ska följa kollektivtrafikens utveckling och särskilt kartlägga brister i den interregionala kollektiva persontrafiken. 2 § Rikstrafiken ansvarar för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Rikstrafiken får svara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad internationell kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. I de avtal som Rikstrafiken svarar för ska Rikstrafiken väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner. 3 § Rikstrafiken ska också 1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja frivilliga samverkanslösningar, 2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för kollektiv persontrafik samordnas, 3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel samordnas mellan samtliga trafikslag, 4. verka för att jämställdhetsaspekter beaktas inom kollektivtrafikområdet, 5. ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland. Ledning 4 § Rikstrafiken leds av en styrelse. 5 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Anställningar 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Särskilt organ 7 § Hos Rikstrafiken ska det finnas en rådgivande delegation för handikappfrågor. Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att bistå Rikstrafiken i frågor om handikappanpassning som är av större vikt. 8 § Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av en företrädare för Rikstrafiken, som ska vara ordförande, samt företrädare för Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Boverket. Dessutom får företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska lokaltrafikföreningen, Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan, De handikappades riksförbund, Synskadades riksförbund och Sveriges dövas riksförbund ingå i delegationen. 9 § I den rådgivande delegationen för handikappfrågor får även företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall.