Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1068 · Visa register
Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1154
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning – prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 § samma lag, – prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § samma lag, – utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag, och – prövar vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Förordning (2018:1882). Ledning 2 § Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. Förordning (2018:1882). 3 § I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför. Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden. Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens. Organisation 4 § /Upphör att gälla U:2020-01-01/ Ordföranden utser en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid. Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens. 4 § /Träder i kraft I:2020-01-01/ Ordföranden utser en eller flera av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid. En vetenskaplig sekreterare ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens. Förordning (2019:1154). 5 § Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2018:1882). Ärendenas handläggning 6 § /Upphör att gälla U:2020-01-01/ Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden. 6 § /Träder i kraft I:2020-01-01/ Ärendena avgörs efter föredragning. En vetenskaplig sekreterare är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden. Förordning (2019:1154). 7 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 8 § I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut. /Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Expertgruppen för oredlighet i forskning /Rubriken träder i kraft I:2020-01-01/ Undantag från myndighetsförordningen 9 § /Upphör att gälla U:2020-01-01 genom förordning (2019:1154)./ Vid Överklagandenämnden för etikprövning ska det finnas en expertgrupp som på begäran av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. Förordning (2018:1882). 9 § /Träder i kraft I:2020-01-01/ Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning: 5 § om delegering, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutsförhet, och 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2019:1154). 10 § /Upphör att gälla U:2020-01-01 genom förordning (2019:1154)./ Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap. Varje ledamot ska ha en personlig ersättare. Ordföranden och ersättaren för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. En ledamot eller ersättare för en ledamot får inte vara ledamot av Vetenskapsrådets styrelse eller någon av Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan eller inneha motsvarande funktion hos andra statliga organ vars huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering. För enskilda ärenden får expertgruppen utse sakkunniga. Expertgruppen är beslutför när ordföranden och minst fyra övriga ledamöter är närvarande. Förordning (2016:1259). 11 § /Upphör att gälla U:2020-01-01 genom förordning (2019:1154)./ Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av regeringen. Tre ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samordningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet. En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Överklagandenämnden för etikprövning och två ledamöter samt ersättare efter förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund. Förordning (2018:1882). 12 § /Upphör att gälla U:2020-01-01 genom förordning (2019:1154)./ Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare utses för tre år. Förordning (2009:1069). /Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Undantag från myndighetsförordningen 13 § /Ny beteckning 9 § U:2020-01-01/ Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning: 5 § om delegering, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutsförhet, och 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:1882).