Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:815 · Visa register
Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2006-06-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:706
Ikraft: 2006-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. EG-bestämmelser 2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen. I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna. Provtagning och undersökning 3 § Föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet om provtagning eller undersökning enligt lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av 1. Jordbruksverket för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar och för att, i fråga om kontroller som görs enligt 2, genomföra efterföljande provtagning eller undersökning av djur, 2. Livsmedelsverket för att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter. Beslut om föreskrifter när det gäller smittsamma djursjukdomar enligt första stycket 1 skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt. Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur. 4 § /Upphör att gälla U:2019-12-14/ Provtagning eller undersökning skall utföras av veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket. Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 § första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av Livsmedelsverket. Verket skall även utse de referenslaboratorier som avses i artikel 14 i rådets direktiv (EG) nr 96/23 av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. 4 § /Träder i kraft I:2019-12-14/ Provtagning eller undersökning ska utföras av en veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket. Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 § första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av Livsmedelsverket. Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Förordning (2019:706). 4 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium ska anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar. Förordning (2009:1387). Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning 5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om 1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 6 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., 2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling enligt 6 § första stycket 3 samma lag, och 3. krav på hygien i djurhållning enligt 6 § första stycket 4 samma lag. Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta enligt 6 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur. Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa 6 § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 1. avlivning av djur, 2. isolering av djur, 3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor. 7 § I fråga om livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 1. omhändertagande eller märkning av djur, 2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till livsmedel, samt 3. avlivning av djur. 8 § I fråga om produkter från livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 1. omhändertagande av djurprodukter, 2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel. Märkning m.m. 9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur, 2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar, 3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur, 4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt 5. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4. Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1 överlåta till organisationer att föra register och utfärda identitetshandlingar. Central databas för hästdjur 9 a § Jordbruksverket ska upprätta den centrala databas över hästdjur som anges i artikel 39.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur). De organ som utfärdar identitetshandlingar eller registrerar tidigare utfärdade identitetshandlingar ska lämna de uppgifter som anges i artiklarna 28 e och 38.1 i kommissionens förordning (EU) 2015/262 till Jordbruksverket. Förordning (2016:103). 9 b § Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den centrala databasen. Förordning (2016:103). 9 c § Länsstyrelserna, Livsmedelsverket och behöriga myndigheter i andra medlemsstater enligt kommissionens förordning (EU) 2015/262 har rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifter ur den centrala databasen. Jordbruksverket ska lämna uppgifter ur den centrala databasen om länsstyrelserna begär det för verksamhet som avser offentlig kontroll av att kommissionens förordning (EU) 2015/262 följs. Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a–f och l i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till Livsmedelsverket. Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a, f och m i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till sådana behöriga myndigheter som anges i första stycket. Förordning (2016:103). 9 d § Direktåtkomst till uppgifter i den centrala databasen får endast medges 1. länsstyrelserna, 2. Livsmedelsverket, och 3. sådana behöriga myndigheter som anges i 9 c § första stycket. Direktåtkomst enligt första stycket 1 ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 2 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § tredje stycket och ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 3 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § fjärde stycket. Förordning (2016:103). 9 e § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om den centrala hästdatabasen. Förordning (2016:103). Behörig myndighet 10 § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., om inte annat framgår av 12 a, 13, 14 eller 15 §, eller om regeringen beslutar något annat. Förordning (2010:291). 11 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt artikel 14 och 18 i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1/2005, ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat. 11 a § /Upphör att gälla U:2019-12-14 genom förordning (2019:706)./ Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 3 och 7 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004. Tullverket ska dock utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 vad avser att säkerställa att resande som anländer från tredje land vid införselorter uppmärksammas på de veterinärvillkor som gäller varor för personligt bruk som förs in i unionen. Förordning (2010:291). 11 b § Jordbruksverket ska utföra den uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nämligen att årligen, senast den 31 augusti, lägga fram en rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet av de officiella kontrollerna under föregående år. Förordning (2014:1430). Kontrollmyndigheter 12 § Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte annat följer av 12 a, 13, 14 eller 15 §. Jordbruksverket är i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Förordning (2010:291). 12 a § Tullverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 206/2009. Förordning (2010:291). 13 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av efterlevnaden av 1. föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av 3 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., och 2. föreskrifter och beslut om djurprodukter, som meddelas med stöd av 8 § samma lag. 14 § /Upphör att gälla U:2019-12-14/ Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll 1. enligt avsnitt I, kapitel II, F 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, samt 2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar som har meddelats med stöd av 3 § första stycket 1. 14 § /Träder i kraft I:2019-12-14/ Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll 1. enligt artikel 37.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, och 2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar som har meddelats med stöd av 3 § första stycket 1. Förordning (2019:706). 15 § Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll över efterlevnaden av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. För det fall Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll åt länsstyrelserna, skall länsstyrelserna utföra de kontrolluppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet. Föreskrifter om offentlig kontroll 16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket om den kontrollverksamhet som bedrivs. Avgifter 17 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala sådan avgift som avses i 20 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och om beräkningen av dessa avgifter. Ersättning av statsmedel 18 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ersättning enligt 19 a § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket. Förordning (2014:1007). Övriga bestämmelser 19 § Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. 20 § I 23 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen. I 24 § lagen om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1015).