Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:358 · Visa register
Förordning (2006:358) om genetisk integriet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-05-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:344
Ikraft: 2006-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i förordningen. 2 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 8 kap. 8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m., 3. det antal befruktade ägg som får föras in i en kvinnas kropp vid befruktning utanför kroppen enligt 8 kap. 8 § första stycket 3 lagen om genetisk integritet m.m., 4. hur många barn en donator enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § lagen om genetisk integritet m.m. får ge upphov till enligt 8 kap. 8 § tredje stycket lagen om genetisk integritet m.m. Föreskrifter som anges i första stycket 1 och 2 ska beslutas efter hörande av Statens medicinsk-etiska råd. Förordning (2018:1284). 3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. på tillstånd till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning. Förordning (2019:344). 4 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet för tillstånd enligt 6 kap 2 § och 7 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m. Förordning (2013:1153).