Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:242 · Visa register
Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2006-04-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:392
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Tillämpningsområde och definitioner 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. 2 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (2006:227). De beslutande myndigheternas uppgifter Skatteverkets uppgifter 3 § Skatteverket ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227), samordna kontrollen av vägtrafikskatt, och fastställa formulär till de blanketter som behövs. Skatteverket får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela närmare föreskrifter om debitering och betalning av vägtrafikskatt, samt att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som behövs för debitering och betalning av vägtrafikskatt. Förordning (2008:1187). 4 § Om det finns anledning anta att ett brott har begåtts enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, skall Skatteverket anmäla detta till åklagarmyndigheten. Anmälan skall dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs. Transportstyrelsens uppgifter 5 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227), 1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in i vägtrafikregistret, 2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret, 3. återbetala vägtrafikskatt, och 4. begära indrivning av vägtrafikskatt och avgifter som i samband med debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) och 9 kap. 9 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för Skatteverkets räkning. Förordning (2019:392). 5 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven enligt 2 kap. 11 a § första stycket 5 eller tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227). Förordning (2009:1473). Debitering och återbetalning av fordonsskatt 6 § Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning. Sista siffra Skatteår/ Fordonsskatt Betalningsmånad skatteperioder 1 skatteår: maj-april april skatteperioder: maj-augusti april september-december augusti januari-april december 2 skatteår: juni-maj maj skatteperioder: juni-september maj oktober-januari september februari-maj januari 3 skatteår: juli-juni juni skatteperioder: juli-oktober juni november-februari oktober mars-juni februari 4 skatteår: september-augusti augusti skatteperioder: september-december augusti januari-april december maj-augusti april 5 skatteår: november-oktober oktober skatteperioder: november-februari oktober mars-juni februari juli-oktober juni 6 skatteår: december-november november skatteperioder: december-mars november april-juli mars augusti-november juli 7 skatteår: januari-december december skatteperioder: januari-april december maj-augusti april september-december augusti 8 skatteår: februari-januari januari skatteperioder: februari-maj januari juni-september maj oktober-januari september 9 skatteår: mars-februari februari skatteperioder: mars-juni februari juli-oktober juni november-februari oktober 0 skatteår: april-mars mars skatteperioder: april-juli mars augusti-november juli december-mars november Förordning (2017:99). 7 § Fordonsskatt skall debiteras för ett skatteår eller en skatteperiod, om inte något annat följer av 2 kap. 18 §, 5 kap. 3 § andra eller tredje stycket, 4, 5 eller 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227). Debiteringen skall avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av skatteperioden, om inte något annat följer av 2 kap. 18 § eller 5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen. 8 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om betalning enligt 5 kap. 3 § första stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), senast den 12 i betalningsmånaden. Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara inbetald. Förordning (2008:1187). 9 § På begäran av den skattskyldige får fordonsskatt förskottsdebiteras. Fordonsskatt som förskottsdebiteras får avse närmast följande skatteår eller, om fordonsskatten skall betalas för skatteperiod, högst de tre närmast följande skatteperioderna. Debitering av saluvagnsskatt 10 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning har beviljats. Förordning (2019:392). 11 § Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande skatteår sändas till den skattskyldige senast den 10 december. Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20 december. Förordning (2008:1187). Omhändertagna registreringsskyltar 12 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§ vägtrafikskattelagen. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem. Förordning (2014:1209). 13 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska det finnas ett bevis i fordonet om en polismans eller bilinspektörs medgivande enligt tredje stycket i den paragrafen. Förordning (2015:38). Överklagande 14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1011). Övergångsbestämmelser 2006:242 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. Genom förordningen upphävs a) fordonsskatteförordningen (1993:1028), och b) förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m. 2. I fråga om skatt som hänför sig till tiden före den 1 maj 2006 gäller fortfarande 3 § fordonsskatteförordningen. 3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.