Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:951 · Visa register
Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2005-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:244
Ikraft: 2006-01-01
Tidsbegränsad: 2014-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av 1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210), 2. buss som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 3. taxi som används i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen, eller 4. taxi som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen om skolskjutsning. De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2012:244). 2 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på de vägar eller vägsträckor som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1168). 3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon på en viss väg, vägsträcka eller på samtliga vägar inom ett visst område inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen vid passage av någon eller några av de fordonskategorier som avses i 1 § första stycket och som stannat för passagerares på- eller avstigning. Bestämmelserna i första stycket utgör undantag från vad som gäller enligt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276). Förordning (2008:1168). 4 § När föreskrifterna enligt 3 § första stycket är tillämpliga gäller de i stället för 1. bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet i 3 kap. 17 § första och tredje styckena trafikförordningen (1998:1276), 2. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen, samt 3. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som avses i 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen. 5 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 3 § första stycket skall berörd kommun och den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig. Förordning (2008:1168). 6 § Fordon som avses i 1 § första stycket och som skall stannas där försöksverksamhet bedrivs skall vara försett med en skylt eller liknande som innehåller en upplysning om förbudet i föreskrifter enligt 3 § första stycket. Fordon som används för skolskjutsning och som skall stannas där försöksverksamhet bedrivs behöver inte vara försett med en skylt enligt 5 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning. 7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § första stycket döms till penningböter. Ansvar får inte dömas ut om upplysning om förbudet inte har lämnats på det passerade fordonet med en sådan skylt som avses i 6 §. 8 § Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen skall i tillämpliga delar gälla för sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §. 1. 10 kap. 12 § om underrättelser, 2. 14 kap. 14 § om ansvar, dock att bestämmelsen om utmärkning i stället skall avse upplysning enligt 6 §, och 3. 15 kap. 1 § om överklagande. I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter anges hur vissa trafikföreskrifter skall kungöras. Förordning (2007:233). 9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skylt enligt 6 §. Förordning (2008:1168).