Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1063 · Visa register
Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2005-12-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1170
Ikraft: 2006-01-01
1 § Denna förordning gäller vid inhämtande och utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (rättsintyg). 2 § Bestämmelser om att rättsintyg skall inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana intyg finns i 2 § första stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Rättsintyg enligt 2 § andra stycket samma lag skall inhämtas från legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare. 3 § Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott skall lämnas av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta endast avser ett yttrande över dokumentation. Om en läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg skall göras, skall sådan information som avses i första stycket lämnas av den läkare som skall utföra undersökningen. Informationen skall lämnas före undersökningen. Information enligt första och andra styckena skall om möjligt lämnas både muntligen och skriftligen. 4 § Rättsmedicinalverket får, efter samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen, meddela föreskrifter om utformningen av den information som avses i 3 §. Förordning (2014:1170).