Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:694 · Visa register
Förordning (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2004-08-26
Ikraft: 2004-09-15
1 § Styrelsen för en allmän försäkringskassa skall upprätta en särskild redovisning över försäkringskassans tillgångar och skulder. Till grund för denna redovisning får läggas försäkringskassans senaste balansräkning, varvid tillgångar och skulder skall tas upp till marknadsvärde. I redovisningen skall upptas även sådana tillgångar och skulder som inte ingår i den senaste balansräkningen, om dessa har ett inte obetydligt marknadsvärde. Tillgångarnas och skuldernas värde skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt som Riksförsäkringsverket bestämmer. 2 § Riksförsäkringsverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för redovisning enligt 1 §. 3 § Redovisningen skall undertecknas av styrelsens ordförande och försäkringskassans direktör samt lämnas till Riksförsäkringsverket senast den 1 november 2004. En kopia av redovisningen skall samtidigt lämnas till regeringen. 4 § Riksförsäkringsverket skall göra en sammanställning över de allmänna försäkringskassornas redovisning enligt 1 §. Sammanställningen skall senast den 15 november 2004 lämnas till regeringen och den särskilde utredare (S 2003:13) som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet. 5 § Den allmänna försäkringskassan skall i samråd med Statens konstråd inventera samt upprätta en förteckning över sitt innehav av konst. Förteckningen skall senast den 1 november överlämnas till Statens konstråd.