Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:47 · Visa register
Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2004-02-19
Ikraft: 2004-04-01
1 § Lagen (2004:46) om investeringsfonder och denna lag träder i kraft den 1 april 2004. 2 § Genom lagen (2004:46) om investeringsfonder upphävs lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. 3 § Fondbolag och andra fondförvaltare som vid ikraftträdandet av lagen (2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder får fortsätta med denna verksamhet fram till den 13 februari 2007. Under denna tid gäller bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder. Ett fondbolag eller annan fondförvaltare som inte har beviljats tillstånd enligt lagen om investeringsfonder senast den 13 februari 2007 skall upphöra med sin verksamhet enligt första stycket. 4 § Om fondbestämmelserna för en fond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder inte har godkänts enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder senast den 13 februari 2007, skall fonden upplösas. 5 § För fonder enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder som förvaltas av ett fondbolag eller annan fondförvaltare som enligt 3 § andra stycket skall upphöra med sin verksamhet enligt den lagen skall bestämmelserna om upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en investeringsfond i 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Motsvarande gäller fonder som skall upplösas enligt 4 §.