Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:330 · Visa register
Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2004-05-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1829
Ikraft: 2004-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning avses med 1. inlåningsverksamhet: sådan verksamhet som anges i 3 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, och 2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 6 § andra stycket lagen om inlåningsverksamhet. 2 § Vad som föreskrivs i denna förordning gäller i tillämpliga delar för utländska företags inlåningsverksamhet genom filial i Sverige. Register över företag som driver inlåningsverksamhet 3 § Hos Finansinspektionen skall det föras ett särskilt register över företag som driver inlåningsverksamhet. 4 § Registret över företag som driver inlåningsverksamhet förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen. 5 § Registret över företag som driver inlåningsverksamhet skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för 1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet utövar över företag som driver inlåningsverksamhet, eller 2. information till allmänheten om de företag som registrerats i registret. 6 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Förordning (2018:335). 7 § Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. 8 § Har upphävts genom förordning (2018:335). 9 § Har upphävts genom förordning (2018:335). 10 § I registret över företag som driver inlåningsverksamhet registreras uppgifter för varje företag. Registret ska innehålla uppgift om företagets företagsnamn och organisationsnummer. Förordning (2018:1829). 11 § Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett aktiebolag eller en ekonomisk förening registrerats i registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Detsamma gäller när Finansinspektionen stryker företaget ur registret. Bemyndiganden 12 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1. vilka uppgifter en ansökan eller anmälan enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall innehålla samt vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen, och 2. vilka upplysningar som ett företag som driver inlåningsverksamhet skall lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 14 § lagen om inlåningsverksamhet.