Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:619 · Visa register
Förordning (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2004-06-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1167
Ikraft: 2004-08-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:212
Upphävd: 2018-06-01
Syfte och förutsättningar för stöd 1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av närings- och regionalt utvecklingspolitiska skäl får stöd lämnas till en kommun för projekt för att etablera telenät med hög överföringskapacitet på orter och i områden där telenätet är eftersatt. Stödet lämnas i form av kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät. Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 4-7 §§. 2 § Med etablering av telenät med hög överföringskapacitet avses i denna förordning telenät enligt förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät, förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät. 3 § I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 4, 5 och 12-19 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet. 4 § Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. 5 § Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas endast för projekt för att etablera telenät på orter och i områden där telenätet är eftersatt i enlighet med 2 § i de kommuner där länsstyrelsen bedömer att det behövs. Länsstyrelsen skall vid sin bedömning samråda med kommunerna i länet. Etablering av telenät sker genom anläggande av nytt telenät eller genom förvärv av telenät. För etablering av telenät som avses i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät kan etablering också ske genom hyra av telenät. Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2004-31 december 2007. Förordning (2006:1460). 6 § Stöd får inte lämnas för projekt eller del av projekt som får stöd enligt förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät, förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. eller förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät. 7 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Förordning (2016:1167). Underlag för stöd och stödets storlek 8 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra och dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att etablera telenät. Även kostnader för att förvärva eller hyra anslutning till telenät får ingå i underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget. 9 § Länsstyrelsen får inom ramen för de belopp som anges i bilagan till denna förordning lämna stöd till kommuner med högst femtio procent av det stödberättigande underlaget. Av de belopp som anges i bilagan får högst hälften fördelas under år 2004. 10 § Kommunen skall svara för att minst fem procent av det stödberättigande underlaget medfinansieras. 11 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen frångå den andel stöd som anges i 9 § liksom den andel medfinansiering som anges i 10 §. Ansökan och beslut 12 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av det projekt som ansökan avser och stämma överens med det kommunala IT-infrastrukturprogrammet. 13 § Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökan får avslås om en etablering av telenätet inte är ändamålsenlig. Kan stöd lämnas endast för en del av projektet skall det framgå av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för det. 14 § Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt 15 §. 15 § Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät. Hälften av det beviljade beloppet skall krediteras när beslut om stödets storlek har fattats och den resterande delen när kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisningen godkänts av länsstyrelsen. Återkrav 16 § Länsstyrelsen får återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om 1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades, 2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp, 3. stödet använts för något annat än det som avsetts, eller 4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla. Tillsyn och uppföljning 17 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor samt att den som tillhandahåller anslutning till telenät kan särredovisa vad stödet använts till. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendena. 18 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt gentemot mottagaren av stöd. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt. 19 § Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2004:619 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2004. Bilaga Län/region Belopp i kronor Stockholm 29 508 264 Uppsala 20 588 110 Södermanland 14 592 659 Östergötland 16 178 971 Jönköping 21 405 158 Kronoberg 12 754 398 Kalmar 16 704 159 Gotland 9 563 551 Blekinge 17 925 517 Skåne 54 711 700 Halland 22 721 273 Västra Götaland 65 003 268 Värmland 17 047 951 Örebro 20 083 915 Västmanland 12 020 127 Dalarna 20 954 071 Gävleborg 24 330 205 Västernorrland 17 432 331 Jämtland 23 503 602 Västerbotten 34 748 108 Norrbotten 28 222 662 Riket 500 000 000