Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:887 · Visa register
Lag (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2003-11-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:806
Ikraft: 2004-03-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:342
Upphävd: 2009-01-01
1 § Kommuner kan för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade få utjämningsbidrag från staten enligt denna lag. Beräkning av verksamhetskostnader och bidrag 2 § För varje kommun beräknas en standardkostnad för verksamheter enligt 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt för den ersättning varje kommun betalar till försäkringskassan enligt 20 § lagen (1993:389) om assistansersättning. Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad teoretisk kostnad för de verksamheter och den ersättning som anges i första stycket. 3 § En kommun vars standardkostnad per invånare överstiger den för landet genomsnittliga standardkostnaden per invånare har rätt till ett bidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen den 1 november året före det år bidraget skall lämnas. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av bidraget. 4 § Bidraget beräknas på grundval av den indelning av kommuner som gäller vid början av det år bidraget skall lämnas (bidragsåret). Hur bidrag fastställs 5 § Skatteverket beslutar preliminärt bidragens storlek samt lämnar senast den 20 januari under bidragsåret uppgift till varje kommun om detta. Kommunerna får senast den 15 februari under bidragsåret till Skatteverket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet. Skatteverket fastställer bidragens storlek samt lämnar senast den 15 april under bidragsåret uppgift till varje kommun om storleken av dess bidrag. Utbetalning 6 § Bidraget skall betalas ut i samband med och på motsvarande sätt som vid utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Överklagande 7 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Vid prövningen av ett beslut enligt 5 § tredje stycket får sådana fel och brister i underlaget för beslutet som har påtalats först efter den tidpunkt som anges i 5 § andra stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2005:806). Övergångsbestämmelser 2003:887 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas första gången för bidragsåret 2004. För bidragsåret 2004 skall i stället för vad som sägs i 5 § följande gälla: - Skatteverket skall senast den 19 mars lämna uppgift till varje kommun om storleken av dess preliminära bidrag, - kommunerna får senast den 19 april påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet, och - Skatteverket skall senast den 10 maj lämna uppgift till varje kommun om storleken av dess bidrag. 2. Från och med 2004 till och med 2006 skall det bidrag som en kommun har rätt till enligt lagen reduceras med högst - 270 kronor per invånare för 2004, - 70 kronor per invånare för 2005, och - 15 kronor per invånare för 2006.