Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:880 · Visa register
Förordning (2003:880) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2004
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2003-11-20
Ikraft: 2004-01-01
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2004. Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon2 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG3. Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 8 743 kronor 874 kronor 236 kronor 72 kronor 4 eller fler 14 117 kronor 1 411 kronor 373 kronor 72 kronor axlar Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG. Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 7 741 kronor 774 kronor 209 kronor 72 kronor 4 eller fler 12 751 kronor 1 275 kronor 336 kronor 72 kronor axlar Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse. Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 6 831 kronor 683 kronor 182 kronor 72 kronor 4 eller fler 11 385 kronor 1 138 kronor 300 kronor 72 kronor axlar Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 227 kronor.