Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:617 · Visa register
Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-10-09
Ikraft: 2004-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1068
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Centrala etikprövningsnämnden prövar ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor och utövar tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Nämnden har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Organisation 2 § Nämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet, som tillhandahåller kansliresurser. 3 § Ordföranden utser en av ledamöterna till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid. Den vetenskapliga sekreteraren skall förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens. Nämndens sammansättning 4 § I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför. Det skall finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden. Vetenskapsrådet skall lämna förslag på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens till regeringen. Verksförordningens tillämpning 5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Centrala etikprövningsnämnden: 15 § om revisionsberättelse, 16 § om medverkan i EU-arbetet, 18 § om myndighetens organisation, 26 § om ärendenas handläggning, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, och 31 § om myndighetens beslut. Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 11 och 13 §§ verksförordningen. Ärendenas handläggning 6 § Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid nämndens kansli kan vara föredragande i nämnden. 7 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 8 § Ett överlämnande enligt 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor skall ske i särskilt beslut. Överklagande 9 § Bestämmelser om överklagande finns i 37 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).