Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:255 · Visa register
Förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-05-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:822
Ikraft: 2003-07-15
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun. Syftet med försöksverksamheten är att elever ska kunna få en flexibel undervisning i form av distansundervisning. Med distansundervisning menas enligt denna förordning att en elev som deltar i utbildning på ett nationellt program i kommunens gymnasieskola får undervisning med stöd av informations- och kommunikationsteknik i den egna skolan av en annan utbildningsanordnare. Försöksverksamheten gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2003. Utbildningen får dock påbörjas senast höstterminen 2008. Förordning (2007:822). 2 § Distansundervisningen får - omfatta högst 750 gymnasiepoäng, - endast avse nationellt fastställda kurser, och - enbart utgöra en mindre del av en kurs. 3 § Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100). 4 § Bestämmelserna i gymnasieförordningen (1992:394) gäller för försöksverksamheten, om inte annat följer av nedanstående bestämmelser. Undervisningstid 5 § Den tid under vilken distansundervisning bedrivs skall anses motsvara sådan undervisningstid som avses i 1 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394). Styrelsen för utbildningen skall ansvara för att elevens garanterade undervisningstid uppnås för utbildningen. Individuell studieplan 6 § Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten och om i vilka kurser det ingår distansundervisning skall antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394). Betyg 7 § Betyg på avslutad kurs skall sättas av läraren på skolan efter samråd med den andra utbildningsanordnaren. 8 § I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har deltagit i försöksverksamheten och i vilka kurser det förekommit distansundervisning. Uppföljning och utvärdering 9 § Emmaboda kommun är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. 10 § Emmaboda kommun ska senast den 1 oktober varje år, med början år 2004, till Statens skolverk redovisa omfattningen av försöksverksamheten. Skolverket ska redovisa en utvärdering av försöksverksamheten till regeringen senast den 1 december 2011. Förordning (2007:822).