Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:956 · Visa register
Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2002-11-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:826
Ikraft: 2003-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:864
Upphävd: 2014-09-01
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 3 § lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision i fråga om 6 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordningen kompletterar lagen om frivillig miljöledning och miljörevision samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Förordning (2011:699). 2 § Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1221/2009 vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:826). 3 § Har upphävts genom förordning (2011:699). 4 § Har upphävts genom förordning (2011:699). 5 § Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009, om Miljöstyrningsrådet har åtagit sig att vara ett sådant organ. Förordning (2011:699). 6 § För de uppgifter som Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet fullgör enligt förordning (EG) nr 1221/2009 får Miljöstyrningsrådet besluta om sådana avgifter som avses i artikel 39 i samma förordning. Förordning (2011:699). 7 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.