Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:82 · Visa register
Förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2002-02-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:1171
Ikraft: 2002-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:759
Upphävd: 2007-01-01
Statsbidrag 1 § En kommun kan enligt denna förordning under åren 2002-2005 få statsbidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 2 § Bidrag får lämnas till insatser som syftar till förbättrade möjligheter för den enskilde att uppnå kursmålen. Sådana insatser kan vara ett ökat inslag av arbetslivsanknytning, utveckling av individuella studieplaner och undervisning i större grupper. Ansökan 3 § Bidrag får lämnas efter ansökan. Kommunen skall i sin ansökan redogöra för hur bidraget skall användas och vilket resultat kommunen vill uppnå. Redogörelsen skall utformas så att användningen av bidraget kan följas upp. Ansökan lämnas in till Myndigheten för skolutveckling inom den tid och på det sätt som verket bestämmer. Förordning (2002:1171). Beslut om bidrag 4 § Myndigheten för skolutveckling beslutar om bidrag. Förordning (2002:1171). Uppföljning och utvärdering 5 § Myndigheten för skolutveckling skall följa upp och utvärdera de insatser som har gjorts med stöd av bidraget. En kommun som har fått bidrag skall, om Myndigheten för skolutveckling begär det, redovisa hur bidraget har använts. Förordning (2002:1171). Återkrav 6 § Myndigheten för skolutveckling får helt eller delvis kräva tillbaka bidrag, om en kommun inte har genomfört de insatser som bidrag har lämnats för. Förordning (2002:1171). Bemyndigande 7 § Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2002:1171). Överklagande 8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.