Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:598 · Visa register
Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2002-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1789
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
1 § Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller artiklarna 6–8, tillämpas även på Sveriges valuta. Lag (2018:1789). Övergångsbestämmelser 2002:598 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.