Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:398 · Visa register
Förordning (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2002-05-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:989
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1532
Upphävd: 2008-01-01
Förutsättningar för stöd 1 § Statligt stöd får enligt denna förordning lämnas till en kommun för 1. grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning som anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning, 2. vuxenutbildning på gymnasial nivå som anordnas av en folkhögskola som en folkhögskolekurs, om folkhögskolan anordnar utbildningen efter överenskommelse med en kommun, eller 3. gymnasial särvux som anordnas enligt 12 kap. skollagen och förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Av 11 kap. 6 § och 12 kap. 9 § skollagen följer att en kommun kan uppdra åt andra att anordna vuxenutbildning. Förordning (2006:989). 1 a § Har upphävts genom förordning (2005:715). 2 § Stöd får lämnas under förutsättning att en kommun åtar sig att successivt utveckla bl.a. infrastruktur, pedagogik och metodik i syfte att främja vuxnas lärande. Kommunens insatser skall särskilt avse uppsökande verksamhet samt studie- och yrkesvägledning. Förordning (2006:989). 3 § Stöd lämnas i den utsträckning som det finns medel. Ansökan 4 § Ansökan om stöd skall ges in till Myndigheten för skolutveckling inom den tid myndigheten bestämmer. I ansökan skall kommunen ange omfattningen av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasiala särvux som kommunen avser att finansiera med egna medel samt vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att främja vuxnas lärande enligt 2 §. Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2006:989). Beslut om stöd 5 § Myndigheten för skolutveckling beslutar om stöd. Förordning (2002:1172). Beräkning av stöd Stöd per årsstudieplats 6 § Stöd skall beräknas för ett år i taget enligt 7-10 §§ och lämnas med ett belopp per årsstudieplats enligt 13 § andra stycket. Myndigheten för skolutveckling fastställer beloppens storlek inom den ram som regeringen beslutar särskilt om. Förordning (2003:515). Grundläggande vuxenutbildning 7 § Stöd för grundläggande vuxenutbildning får lämnas till kommuner som har en hög andel kommuninnevånare med utomnordisk bakgrund bland den vuxna befolkningen eller hög arbetslöshet. För att stöd skall beviljas krävs att omfattningen av den kommunalt finansierade grundläggande vuxenutbildningen uppgår till minst 82 procent av stödet. Regeringen beslutar särskilt om omfattningen av stödet för grundläggande vuxenutbildning. Myndigheten för skolutveckling får meddela ytterligare föreskrifter om den närmare beräkningsgrunden för stöd. Förordning (2005:715). Gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux 8 § Varje kommun kan för gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux få 1. ett grundbidrag på 150 000 kronor, och 2. ett bidrag som motsvarar kommunens andelstal enligt 10 §. Medel enligt första stycket 2 skall fördelas med hänsyn till kommunernas insatser i fråga om särskilt kostnadskrävande utbildning, såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen. Utöver de bidrag som anges i första stycket får, i den omfattning som regeringen beslutar särskilt, bidrag lämnas till kommuner som berörs av strukturella förändringar på arbetsmarknaden eller till kommuner där antalet kommuninnevånare som saknar treårig gymnasiekompetens utgör en hög andel av arbetskraften. Förordning (2006:989). 9 § För att fullt stöd enligt 8 § skall beviljas krävs att omfattningen av den kommunalt finansierade gymnasiala vuxenutbildningen, påbyggnadsutbildningen och gymnasiala särvux uppgår till minst 82 procent av bidragen enligt 8 § första stycket 2 och tredje stycket. Är den kommunalt finansierade utbildningen mindre, skall stödet reduceras i motsvarande mån. För bidrag som lämnas enligt 8 § andra och tredje styckena får Myndigheten för skolutveckling i enskilda fall besluta att kravet på kommunalt finansierad gymnasial vuxenutbildning begränsas till 41 procent av bidraget. Förordning (2006:989). 10 § För varje kommun skall Statens skolverk fastställa ett andelstal som utgör kommunens andel av icke sysselsatta enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik om förvärvsintensiteten i åldrarna 25-64 år. Förordning (2003:515). Utbetalning av stöd 11 § Statens skolverk betalar ut stöd. Stödet skall betalas ut med en fjärdedel före utgången av var och en av månaderna mars, juni, september och december. Den delutbetalning som årligen skall göras före utgången av december får i stället göras under januari nästkommande år. Förordning (2005:1069). Tillsyn 12 § Verksamhet som bedrivs med stöd enligt denna förordning skall stå under tillsyn av Statens skolverk. Redovisning och uppföljning 13 § En kommun som har tilldelats stöd skall till Myndigheten för skolutveckling redovisa omfattningen av verksamheten. Vid redovisningen skall omfattningen av vuxenutbildningen anges i verksamhetspoäng. Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom grundläggande vuxenutbildning, orienteringskurser, påbyggnadsutbildning, folkhögskolekurser och gymnasial särvux beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier. Vid deltidsstudier reduceras antalet verksamhetspoäng i motsvarande utsträckning. En årsstudieplats skall anses motsvara 800 verksamhetspoäng. Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter om redovisningen som krävs. Förordning (2006:989). 14 § En kommun som har tilldelats stöd skall utöver vad som sägs i 13 § 1. medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Statens skolverk eller den myndighet regeringen utser, och 2. årligen i maj och i oktober till verket redovisa verksamhetsvolymen under det pågående verksamhetsåret. Återkrav och omfördelning 15 § Myndigheten för skolutveckling får återkräva stöd enligt denna förordning, om en kommun inte genomför verksamhet i den omfattning för vilken stödet har lämnats. Vid prövning enligt första stycket skall verket ta hänsyn till om kommunen har genomfört särskilt kostnadskrävande utbildning, såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen. Förordning (2002:1172). 16 § Myndigheten för skolutveckling får för gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux fördela de medel som återstår efter fördelning enligt 7-10 §§ eller som har återkrävts enligt 15 § till de kommuner som har genomfört en mer omfattande sådan utbildning än den för vilken stödet har lämnats. Vid omfördelningen skall 9 § tillämpas. Förordning (2006:989). Överklagande 17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2002:398 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003, då förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna skall upphöra att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som har lämnats enligt förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna. 2003:515 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2. Äldre föreskrifter i 9 § tillämpas vid omfördelning enligt 16 § förordningen (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna, om de medel som skall omfördelas lämnades före ikraftträdandet.