Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:265 · Visa register
Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2002-05-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1285
Ikraft: 2002-07-01
1 § När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen om prövningen gäller skadestånd enligt – artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), – 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller – 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177). Förordning (2018:1285). 2 § När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466). 3 § När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skadestånd enligt 28 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen. Förordning (2018:1285). 4 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §. Förordning (2013:466).