Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:231 · Visa register
Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författningar inom det sociala området
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2002-04-25
Ikraft: 2002-06-01
Regeringen föreskriver att följande fyra förordningar och andra författningar skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2002: 1. brevet (1941:756) till Medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänsteårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet, 2. kungörelsen (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter, 3. kungörelsen (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m., 4. cirkuläret (1970:513) till Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis, 5. förordningen (1982:1040) om vissa arbetstagare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, 6. förordningen (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna, 7. förordningen (1984:554) om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem, 8. förordningen (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg, 9. förordningen (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar.