Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:157 · Visa register
Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2002-04-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:591
Ikraft: 2002-04-27
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:776
Upphävd: 2011-07-01
1 § Finansinspektionen skall i fråga om lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar meddela föreskrifter om 1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 5 §, 2. beräkning av storleken på kapitalbasen enligt 3 kap. 1 §, 3. beräkning av förhållandet mellan tillgångar och skulder, tillåtna tillgångsslag, värderings- och begränsningsregler samt användningen av derivatinstrument enligt 3 kap. 2 §. 2 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar meddela föreskrifter om 1. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 3 §, 2. den årliga redogörelse och redovisning som ska lämnas enligt 2 kap. 6 § andra stycket, 3. omfattningen av tillåten verksamhet enligt 4 kap. 1 §, 4. säkerhet och kontroll i system för utgivning av elektroniska pengar enligt 4 kap. 2 §, 5. vilka upplysningar som ett institut för elektroniska pengar ska lämna till inspektionen enligt 6 kap. 1 § första stycket, och 6. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen. Förordning (2009:591). 3 § Ett utländskt företag som avser att driva verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar skall anmäla till Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet här. 4 § I 2 kap. 8–12 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett kreditinstitut. Dessa bestämmelser ska tilllämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar. Förordning (2009:591).