Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:147 · Visa register
Förordning (2002:147) om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2002-03-27
Ikraft: 2002-05-01
1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land1, rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden2 och kommissionens förordning (EG) nr 94/2002 av den 18 januari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden3. 2 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för sådana åtgärder som genomförs enligt de EG- förordningar som anges i 1 §. Förfarandet i stödärenden 3 § Programförslag och ansökningar om stöd skall ges in till Statens jordbruksverk. 4 § Frågor om godkännande av program och stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. 5 § Stödet betalas ut av Jordbruksverket. Tillsyn 6 § Tillsynen av efterlevnaden av denna förordning utövas av Jordbruksverket. Återbetalning 7 § Stöd som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Jordbruksverket har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år från det att beloppet betalades ut. Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas ned om det kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela beloppet. Ränta 8 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka. Jordbruksverket får föreskriva 1. hur räntan skall beräknas, 2. hur räntan skall betalas, och 3. att små räntebelopp inte skall tas ut. Jordbruksverket får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl. Ytterligare föreskrifter 9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning. Överklagande 10 § Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.