Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:881 · Visa register
Tillkännagivande (2001:881) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2001-11-22
Ikraft: 2001-12-04
Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen. Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen skall konventionsstaterna till depositarien översända sådana lagtexter som innebär ändringar antingen i de bestämmelser vartill hänvisas i konventionen eller i förteckningarna över domstolar som anges i avdelning III, avsnitt 2 i konventionen. Enligt 1 § tredje stycket lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen skall regeringen tillkännage innehållet i sådana underrättelser om ändringar i nationell rätt eller i förteckningarna över domstolar som avses i artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen. Följande sådana underrättelser finns. Enligt artikel 63 i Luganokonventionen skall den stat som ansluter sig till konventionen lämna den information som krävs för tillämpningen av konventionen. Den 1 februari 2000 trädde konventionen i kraft i förhållande till Polen, som har lämnat följande information. Stat Artikel i Innehållet i underrättelsen konventionen Finland 32.1 Ansökan skall göras vid tingsrätt. Island 3 Hänvisningen skall avse artikel 32, fjärde stycket. 54 A.7 Hänvisningen skall avse kapitel IV lagen om kvarstad och förbud (lög um kyrrsetningu og lögbann). Italien 3 Hänvisningarna skall avse artiklarna 3 och 4 i lag 218 av den 31 maj 1995. Polen 3 Artiklarna 1103 och 1110 civilprocesslagen (Kodeks postepowania cywilnego) får inte tillämpas mot en person som har hemvist i en konventionsstat. 32.1 Ansökan skall göras vid sad okregowy. 37.1 och 40.1 Överklagande skall göras till sad apelacyjny. 37.2 och 41 Överklagande skall göras genom kassationsbesvär till sad najwyzszy. 55 Konventionen ersätter: konventionen mellan Polen och Österrike om Bilateral Relations in Civil Matters and Concerning Documents, undertecknad i Wien den 11 december 1963, konventionen mellan Polen och Frankrike om Applicable Law, Jurisdiction and Enforcement of Judgements in the Field of the Law Concerning Individuals and Families, undertecknad i Warszawa den 5 april 1967, konventionen mellan Polen och Grekland om Mutual Assistance in Civil and Criminal Matters, undertecknad i Aten den 24 oktober 1979, och konventionen mellan Polen och Italien om Mutual Assistance and the Recognition and Enforcement of Judgements in Civil Matters, undertecknad i Warszawa den 28 april 1989. Portugal 3 Hänvisningarna skall avse artiklarna 65 och 65A i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) och artikel 11 i lagen om rättegång i arbetstvister (Código de Processo de Trabalho). 32.1 Ansökan skall göras vid Tribunal de Comarca. Storbritannien och Nordirland 32.1 och 37.1 Ansökan och överklagande skall göras i Gibraltar hos Supreme Court of Gibraltar eller, i fråga om domar om underhållsskyldighet, vid Magistrates' Court genom förmedling av Attorney General of Gibraltar. 40.1 Överklagande skall göras i Gibraltar hos Supreme Court of Gibraltar eller,i fråga om domar om underhållsskyldighet, vid Magistrates' Court. Österrike 32.1, 37.1 Ansökan och överklagande skall göras och 40.1 hos Bezirksgericht.