Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:646 · Visa register
Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2001-08-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:886
Ikraft: 2001-10-01
Definitioner 1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Uppgifter som får behandlas i tulldatabasen 2 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i tulldatabasen. Förordning (2016:886). Tullidentifikationsnummer 3 § Varje ärende som behandlas med stöd av 1 kap. 4 § 1 och 2 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet skall förses med ett tullidentifikationsnummer (tullid). Uppgiftsskyldighet 4 § Bestämmelser om utlämnande av uppgift som rör import eller export av varor finns i 1 kap. 4 och 5 §§ tullagen (2016:253). Utöver vad som föreskrivs där ska på begäran av Skatteverket uppgift som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1, 2, 5–7, 10 och 11 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet lämnas ut om uppgiften avser en person som förekommer i ett ärende hos Skatteverket eller som annars är föremål för Skatteverkets kontrollverksamhet avseende mervärdesskatt vid import. Förordning (2016:297). 4 a § Uppgifter i tulldatabasen skall på begäran lämnas ut till de enheter inom Tullverket som arbetar med brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2005:792). Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling 5 § Uppgifter i tulldatabasen om den enskilde själv får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till den enskilde eller dennes ombud, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning. Förordning (2016:886). 6 § Uppgifter i tulldatabasen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till behörig myndighet i ett annat land om det följer av en internationell överenskommelse eller en författning. 6 a § Uppgifter som behandlas med stöd av bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska lämnas ut till Polismyndigheten. Förordning (2014:1206). Direktåtkomst för enskilda 7 § En enskild eller dennes ombud får medges direktåtkomst till uppgifter om den enskilde själv i tulldatabasen. Ett tullombud får medges direktåtkomst till sådana uppgifter i tulldatabasen som tullombudet behöver för sin huvudmans räkning vid sina kontakter med Tullverket i samband med de åtgärder och formaliteter som krävs enligt tullagstiftningen som den definieras i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253). En ekonomisk aktör som är registrerad hos en tullmyndighet i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen får medges direktåtkomst till sådana uppgifter i tulldatabasen som aktören behöver för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt tullagstiftningen som den definieras i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253). Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst. Förordning (2016:886). Gallring 8 § Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 10 § lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet får bevaras under längre tid. Riksarkivet får föreskriva att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet. Avgifter 9 § Tullverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur tulldatabasen. Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut till en annan myndighet och utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning. Verkställighetsföreskrifter 10 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och denna förordning.