Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:255 · Visa register
Förordning (2001:255) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2001-05-23
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2011-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:605
Upphävd: 2008-11-01
1 § Denna förordning tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag (avtalsparterna) om villkoren för hur de skall bedriva 1. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder och gemensamt utnyttjande av resultaten av detta, 2. gemensamt utnyttjande av resultaten av sådan forskning och utveckling avseende produkter eller metoder som bedrivits gemensamt inom ramen för ett tidigare ingånget avtal mellan samma parter, eller 3. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder utan gemensamt utnyttjande av resultaten. 2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal om forskning och utveckling gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag. Undantaget gäller i den mån som avtalen innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av 6 § konkurrenslagen. 3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EG) nr 2659/2000 av den 29 november 2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om forskning och utveckling2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1.1, 4.2 samt 7-9. Dock skall i artikel 3-5 "artikel 1" bytas mot "2 § i förening med 1 §". Vidare skall i artikel 5.1 e, g och i-j uttrycken "på den inre marknaden" och "inom den inre marknaden" ersättas med "i landet" samt i punkt j "gemenskapen" ersättas med "landet". Slutligen skall i artikel 4.1 "Om de deltagande företagen inte är konkurrerande företag, skall undantag enligt artikel 1" ersättas med "Undantaget enligt artikel 1 skall". Övergångsbestämmelser 2001:255 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och gäller till utgången av december 2010. 2. För tiden intill utgången av juni 2002 skall förordningen (1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling, som gäller till utgången av juni 2001, fortfarande tilllämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om avtalet inte uppfyller villkoren i den här förordningen men villkoren i den äldre förordningen.