Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:672 · Visa register
Förordning (2000:672) om naturgasavgift
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2000-07-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1322
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1330
Upphävd: 2009-02-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en naturgasavgift för att finansiera den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1322). 2 § Naturgasavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen av innehavare av naturgasledningar. Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift. Förordning (2007:1322). 3 § Naturgasavgiften för innehavarna av överföringsledningar skall beräknas på den sammanlagda mängd naturgas som innehavarna överför till distributionsledningar. Därvid skall mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan överföringsledningen och distributionsledningen. 4 § Naturgasavgiften för en innehavare av en distributionsledning skall beräknas på den mängd naturgas som innehavaren får överförd till sin ledning från en annan naturgasledning. Därvid skall mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan den andra ledningen och distributionsledningen. 5 § Avgiften uppgår per kalenderår till 0,075 öre per normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av överföringsledningar om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,15 öre. Avgiften uppgår per kalenderår till 0,15 öre per normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av distributionsledningar. 6 § Innehavaren av en naturgasledning ska senast en månad efter utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera den mängd naturgas som överförts i anslutningspunkten enligt de närmare föreskrifter som Energimarknadsinspektionen meddelar. Förordning (2007:1322). 7 § Innehavaren av en naturgasledning skall efter debitering betala naturgasavgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal. 7 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådan rapportering av överföring av naturgas som krävs för att myndigheten ska kunna ta ut naturgasavgift. Förordning (2007:1322). 8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Övergångsbestämmelser 2000:672 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. 2. Avgiften enligt 5 § skall för år 2000 uppgå till 0,025 respektive 0,05 öre.