Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1477 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande (2000:1477) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 2000-12-08
Ikraft: 2001-02-01
Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001 den 8 december 2000 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (dnr 10131-00-320) enligt följande. 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973: a) trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och SFS 1967:666), b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14), c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214). Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 februari 2001. 2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973: a) Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 2001. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om dom i målet i första instans meddelats före denna dag. b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.