Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1211 · Visa register
Förordning (2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2000-12-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1046
Ikraft: 2001-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:913
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Arbetsmiljöverket är central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, utom i fråga om fartygsarbete. 1 a § Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmiljöområdet. Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2001:787). 2 § Arbetsmiljöverket skall särskilt 1. ha tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om tobak, 2. ha tillsyn över efterlevnaden av miljölagstiftningen i den utsträckning som anges i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 3. meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, i den utsträckning som följer av förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter, enligt miljöbalken, 4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 5. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, 6. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som denna ger anledning till, 7. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet, 8. medverka i den utbildning som Arbetslivsinstitutet bedriver samt informera institutet om planerat tillsyns- och föreskriftsarbete, 9. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer följa och främja företagshälsovårdens utveckling, 10. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet, och 11. samverka med Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Förordning (2006:1046). 3 § Arbetsmiljöverket skall samråda med arbetsmarknadens parter, andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för verksamheten. 4 § Arbetsmiljöverket får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Arbetsmiljöverket med undantag av - 2, 4, 5, 17, 21, 32-35 §§ och - 27 § 4 i fråga om regler som beslutas med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Myndighetens ledning 6 § Arbetsmiljöverkets generaldirektör är chef för myndigheten. 7 § Vid Arbetsmiljöverket finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Styrelse 8 § Arbetsmiljöverkets styrelse består av högst sju ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsens ansvar och uppgifter 9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen avgöra förvaltningsärenden som avser tillämpning av arbetsmiljölagstiftningen, miljölagstiftningen, och tobakslagen (1993:581). Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta föreskrifter eller att avgöra sådana förvaltningsärenden som avses i första stycket som inte är av större vikt. Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att besluta i sådana frågor. Hur detta skall ske skall anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. 10 § Arbetsmiljöverket skall innan den beslutar föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting eller beslutar i förvaltningsärenden av större vikt samråda med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Organisation 11 § Arbetsmiljöverket bestämmer sin organisation, med undantag för vad som anges i 12-13 c §§. Förordning (2002:271). Arbetstidsnämnden 12 § Inom Arbetsmiljöverket finns en arbetstidsnämnd. Arbetstidsnämnden avgör ärenden enligt arbetstidslagen (1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete och bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Förordning (2005:400). 13 § Arbetstidsnämnden består av generaldirektören, som är ordförande, och högst sju andra ledamöter. I nämnden skall det finnas företrädare för arbetsmarknadens parter. För varje partsledamot skall det finnas minst två ersättare. Styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet 13 a § Inom Arbetsmiljöverket finns en styrgrupp för frågor om deltidsarbetslöshet. Styrgruppen avgör ärenden om åtgärder som är ägnade att minska ofrivillig deltidsarbetslöshet och fattar utifrån de ramar som regeringen bestämmer beslut om hur avsatta medel skall användas. Förordning (2002:271). 13 b § Styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet består av generaldirektören, som är ordförande, och av företrädare för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Jämställdhetsombudsmannen och Svenska EFS-rådet. För ordföranden och ledamöterna skall det finnas ersättare. Förordning (2002:271). 13 c § En referensgrupp biträder styrgruppen i dess arbete. Referensgruppen består av representanter för arbetsmarknadens parter. Förordning (2002:271). Partssammansatta samrådsorgan 14 § Generaldirektören kan inrätta partssammansatta samrådsorgan som stöd för tillsynsverksamheten. Personalföreträdare 15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Arbetsmiljöverket. Ärendenas handläggning 16 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden, arbetstidsnämnden eller styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet. Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322). Förordning (2002:271). 17 § Arbetstidsnämnden är beslutför när ordföranden och minst två ledamöter som företräder arbetstagarorganisationer och två ledamöter som företräder arbetsgivarorganisationer är närvarande. Styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Nämnden och styrgruppen får överlåta åt generaldirektören att avgöra ärenden som inte är av större vikt. Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden. Förordning (2002:271). 18 § Vid arbetstidsnämndens handläggning av ett ärende som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skall berörda arbetstagarorganisationer ges tillfälle att yttra sig, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 19 § Om ett ärende i styrelsen eller arbetstidsnämnden är så brådskande att styrelsen eller nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde. Anställningar m.m. 20 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare längst till en viss tidpunkt. Andra anställningar beslutas av myndigheten. 21 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. 22 § Andra ledamöter i arbetstidsnämnden och styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet än generaldirektören utses av Arbetsmiljöverket för högst tre år. Styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet utser ledamöterna i referensgruppen. Förordning (2002:271). 23 § Av ledamöterna i arbetstidsnämnden utses tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare, två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare samt en efter gemensamt förslag av Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Av ledamöterna i styrgruppen för frågor om deltidsarbetslöshet utses en efter förslag av Arbetslivsinstitutet, en efter förslag av Arbetsmarknadsstyrelsen, en efter förslag av Jämställdhetsombudsmannen och en efter förslag av Svenska EFS- rådet. Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna. Förordning (2002:271). Övriga bestämmelser 24 § Arbetsmiljöverket får ta betalt för uppgifter som verket efter beställning lämnar från informationssystemet om arbetsskador, om inte annat föreskrivs. 25 § Arbetsmiljöverket får besluta om skälig ersättning till den som är anställd vid verket för sakskada som har uppstått i tjänsten. Överklagande 26 § Arbetsmiljöverkets beslut enligt 13 a § och 25 § får inte överklagas. Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller annan bestämmelse som hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2002:271).