Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1078 · Visa register
Förordning (2000:1078) om bidrag till arbetslivsmuseer
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2000-11-30
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2002-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till arbetslivsmuseer. 2 § Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten. 3 § Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. 4 § Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd samt även i samråd med Riksarkivet, Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Tekniska museet och Stiftelsen Arbetets museum i den mån deras hörande kan vara av betydelse. 5 § Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. 6 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2000:1078 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till och med den 31 december 2001. Förordningen skall dock tillämpas även därefter på ansökningar som kommit in till Riksantikvarieämbetet till och med den 31 december 2001. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer och förordningen (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar.