Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:762 · Visa register
Förordning (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1999-09-23
Ikraft: 1999-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1039
Upphävd: 2014-09-01
1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna. 2 § Kommerskollegium skall för Sveriges räkning 1. fullgöra den informationsskyldighet för medlemsstaterna som anges i artiklarna 3-5 i rådets förordning (EG) nr 2679/98, och 2. ta emot sådan information som anges i artiklarna 4.2 och 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2679/98. 3 § Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen skall utan dröjsmål underrätta Kommerskollegium om 1. sådana hinder som avses i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2679/98 och som de får kännedom om i sin verksamhet, och 2. de åtgärder som har vidtagits eller planeras för att undanröja hindret.