Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:659 · Visa register
Epizootiförordning (1999:659)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1999-06-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:984
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till epizootilagen (1999:657). Förordning (2006:819). EG-bestämmelser 1 a § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av epizootilagen (1999:657) anges i ett tillkännagivande av regeringen. I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av epizootilagen. Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna. Förordning (2006:819). De epizootiska sjukdomarna 1 b § De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket. Förordning (2006:819). Förebyggande åtgärder och bekämpning 2 § Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen enligt epizootilagen (1999:657). 3 § Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner som anger vilka åtgärder som myndigheterna skall vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar. 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och 17 §§ epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer beslutar enligt 4 a, 5, 7 och 9 §§ lagen. Beslut enligt 4 § lagen skall underställas Jordbruksverket. Förordning (2005:521). 5 § Jordbruksverket får anställa veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar. Ersättning 6 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) beslutas av Jordbruksverket. 7 § Ersättning enligt 15 § tredje stycket epizootilagen (1999:657) skall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sjukdomarna afrikansk svinpest, klassisk svinpest, mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD) samt sjukdomar i gruppen transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Förordning (2002:547). 7 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att ersättning skall lämnas efter ansökan och om tidsfrister för sådan ansökan. Förordning (2007:483). 8 § Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde skall fogas till ansökan om ersättning enligt 15 § epizootilagen (1999:657) för 1. djur som har avlivats eller dött till följd av vaccination eller annan behandling, 2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats till följd av vad som anges i de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen. Förordning (2007:483). 9 § Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1999:657) skall dock värderingen göras av veterinären. En värdering av slaktkroppar som avses i 8 § 2 skall göras av personal på ett slakteri. Förordning (2003:103). 10 § Vid värderingen av ett djur skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde. Förordning (2003:103). 10 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilka tidsfrister värderingen av djuren eller slaktkropparna skall göras. Förordning (2007:483). 11 § Värderingsmännen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket. 12 § Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning och om värderingen av uppkomna förluster. 13 § Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 § epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller på beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Förordning (2007:483). 13 a § Om ersättning har betalats ut med för högt belopp, får Jordbruksverket återkräva vad som har betalats ut för mycket. Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2007:483). Behöriga myndigheter 14 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 15 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2006:819). Kontrollmyndigheter 15 § Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll om inte annat följer av andra stycket. Länsstyrelserna är därvid i tillämpliga fall behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657). Jordbruksverket utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av beslut som meddelas av verket med stöd av 1. epizootilagen, 2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller 3. EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet. Förordning (2006:819). Föreskrifter om kontroll 16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket. Förordning (2006:819). Övriga föreskrifter 17 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1999:657) och denna förordning. Förordning (2006:819). Överklagande 18 § I 21 § epizootilagen (1999:657) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:984). Övergångsbestämmelser 1999:659 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999, då epizootiförordningen (1980:371) skall upphöra att gälla. 2. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före den 1 oktober 1999.