Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1209 · Visa register
Lag (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1999-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:807
Ikraft: 2000-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1109
Upphävd: 2017-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Till partigrupperna i riksdagen lämnas enligt denna lag basstöd, stöd till kostnader för politiska sekreterare åt riksdagens ledamöter samt stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor. I 17 § finns bestämmelser om stöd i vissa fall till enskild riksdagsledamot som inte tillhör partigrupp. 2 § Som partigrupp räknas varje grupp av riksdagsledamöter för ett parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket vid ett riksdagsval. 3 § Stöd enligt denna lag betalas ut förskottsvis per kvartal. Basstöd till partigrupper 4 § Basstödet består av grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbelopp utgör 1 700 000 kronor per år och tilläggsbelopp 57 000 kronor per år. Lag (2000:1195). 5 § Partigrupp som företräder ett regeringsparti är berättigad till ett grundbelopp. Var och en av övriga partigrupper är berättigad till två grundbelopp. Lag (2011:781). 6 § En partigrupp är berättigad till ett tilläggsbelopp för varje riksdagsmandat som har tillfallit partiet vid det senaste riksdagsvalet. 7 § En partigrupp är berättigad till basstöd från och med den månad då riksdagsval hålls till och med den månad då riksdagen samlas efter nästa riksdagsval. Är en partigrupp berättigad till stöd med skilda belopp före och efter ett riksdagsval, lämnas stödet med det högre beloppet för den månad då riksdagsval hålls och för den månad då en nyvald riksdag samlas. För den månad då en partigrupp blir eller upphör att vara företrädd i regeringen är gruppen berättigad till det grundbelopp som gäller för en partigrupp som inte företräder ett regeringsparti. 8 § Partigruppen för ett parti som inte återkommer till riksdagen efter ett val är, sedan rätt till stöd enligt 7 § har upphört, berättigad till stöd (avvecklingsstöd) under ytterligare sex månader, uppgående per månad till det belopp som gällde för gruppen närmast före valet. 9 § Till partigruppen för ett parti som efter ett val till riksdagen återkommer med färre ledamöter än tidigare och som varken före eller efter valet är ett regeringsparti lämnas stöd enligt följande. Partigruppen får a) dels det stöd som tillkommer gruppen enligt 5-7 §§, b) dels under tolv månader räknat från utgången av den månad då den nyvalda riksdagen samlas stöd med 50 procent av skillnaden mellan det nya stödet och det stöd som partigruppen var berättigad till närmast före valet. Stöd till kostnader för politiska sekreterare åt riksdagens ledamöter 10 § Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter. Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk sekreterare per riksdagsledamot. Vid bestämmandet av stödets storlek ska beloppet 59 300 kr per politisk sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen. Lag (2015:807). 11 § En partigrupp är berättigad till stöd från och med den månad då riksdagsval hålls till och med den månad då riksdagen samlas efter nästa riksdagsval. Stödet beräknas efter hur många ledamöter som tillhör gruppen vid kvartalets ingång. Är en partigrupp före och efter ett riksdagsval berättigad till stöd med skilda belopp, lämnas stödet med det högre beloppet för den månad då riksdagsval hålls och den månad då en nyvald riksdag samlas. 12 § Partigruppen för ett parti som inte återkommer efter ett val till riksdagen är, sedan rätten till stöd enligt 11 § har upphört, berättigad till stöd (avvecklingsstöd) för ytterligare fyra månader, uppgående per månad till det belopp som gällde för partigruppen närmast före valet. 13 § Partigruppen för ett parti som efter ett val till riksdagen återkommer med färre mandat än tidigare får, under ytterligare fyra månader räknat från utgången av den månad då den nyvalda riksdagen samlas, stöd med det belopp per månad som partigruppen var berättigad till närmast före valet. Stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor 14 § Stöd till resekostnader för riksdagsledamöternas deltagande i samarbetet inom Europeiska unionen lämnas till partigrupperna med 2 500 kr per år för en ledamot som tillhör partigruppen. Om ett parti inte återkommer till riksdagen efter ett val skall de medel som inte förbrukats betalas tillbaka till riksdagsförvaltningen. Lag (2006:997). 15 § Stöd till kostnader för riksdagsledamöternas resor lämnas för deltagande i internationella konferenser utomlands och andra utrikesresor. Stödet lämnas till varje partigrupp med 5 000 kr per år för de första 20 mandaten som har tillfallit partiet i det senaste valet till riksdagen och med 2 500 kr per år för varje ytterligare mandat som tillfallit partiet i valet. Lag (2006:997). 16 § En partigrupp får inte bevilja en ledamot större stöd till kostnader för en utrikesresa än vad en tjänsteman i riksdagen skulle ha erhållit för att i tjänsten delta i en motsvarande resa. Partigrupperna skall varje år till riksdagsförvaltningen redovisa hur utbetalade resestöd har använts under det föregående budgetåret. Lag (2006:997). Stöd till en enskild ledamot som inte tillhör en partigrupp 17 § Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet fått minst tolv procent av rösterna i den egna valkretsen lämnas stöd, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i denna lag, i form av a) basstöd till partigrupp med en niondel av vad som tillkommer ett parti som inte är regeringsparti, b) stöd enligt 10 §, och c) stöd enligt 15 § för ett mandat. Lag (2013:1047). Övergångsbestämmelser 1999:1209 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Genom lagen upphävs lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen. 2006:997 Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2006 och tillämpas första gången för valperioden 2006-2010.