Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:58 · Visa register
Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-02-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:158
Ikraft: 1998-04-01
1 § En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar att någon har insjuknat i eller avlidit av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom eller någon annan besläktad human spongiform encefalopati, ska anmäla detta till Folkhälsomyndigheten enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar. Förordning (2013:892). 2 § En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om 1. patientens eller den avlidnes namn och personnummer, 2. andra uppgifter av betydelse som behövs för att kunna klargöra sjukdomens utbredning och epidemiologi. 3 § Om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts enligt 1 § och diagnosen senare visar sig vara felaktig, ska den läkare som i sin verksamhet får kännedom om förhållandet anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 § 1. Förordning (2013:892). 4 § Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar och denna förordning. Förordning (2015:158). Övergångsbestämmelser 2013:892 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. Bestämmelsen i 3 § i sin nya lydelse gäller även om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts till Smittskyddsinstitutet enligt 1 § i sin äldre lydelse.