Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:414 · Visa register
Förordning (1998:414) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1998-05-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1112
Ikraft: 1998-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1072
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk polarforskning och utveckling som har anknytning till den. Sekretariatet fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis. Förordning (2006:1112). 2 § Sekretariatet skall särskilt 1. planera forskning och utveckling med inriktning på polarområdena, 2. organisera och genomföra expeditioner till polarområdena, 3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utveckling som avser polarområdena, 4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön i polarområdena genom forsknings- och utvecklingsprogram, 5. bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar och internationellt samarbete, 6. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom polarforskningen, samt 7. verka för att information sprids om expeditionsverksamhet och polarforskning. 3 § Sekretariatet skall samverka med myndigheter, andra organ och organisationer vars verksamhet har anknytning till polarforskning. Sekretariatet bör vid behandlingen av forskningsfrågor samverka med Vetenskapsrådet och andra organ som finansierar forskning. Sekretariatet bör i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet inom arktisk teknik. Förordning (2002:1020). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på sekretariatet med undantag av 2, 5, 19, 20 och 32-34 §§. Förordning (1998:1199). Sekretariatets ledning 5 § Chef för sekretariatet är sekretariatets föreståndare. 6 § Sekretariatets styrelse består av en ordförande, sekretariatets föreståndare och högst sex andra ledamöter. Förordning (1999:672). 7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor om 1. expeditioner och verksamhetens övergripande inriktning i övrigt, 2. skiljande från annan anställning än provanställning eller från uppdrag, och 3. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordnanden och anställningar 8 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för högst tre år. 9 § Föreståndaren anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av sekretariatet. 10 § Har upphävts genom förordning (2001:1033). Överklagande 11 § Sekretariatets beslut att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1998:1199).