Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:201 · Visa register
Förordning (1998:201) med instruktion för Integrationsverket
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad: 1998-04-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:864
Ikraft: 1998-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:503
Upphävd: 2007-07-01
Uppgifter 1 § Integrationsverket är central förvaltningsmyndighet för integrationsfrågor. Verket har ett övergripande ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden och skall aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället. 2 § Integrationsverket skall särskilt - främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, - förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering i den mån dessa frågor inte skall handläggas av annan myndighet, - främja etnisk och kulturell mångfald inom olika delar av samhällslivet, - följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv, - verka för att nyanlända invandrares behov av stöd uppmärksammas samt att behovet av särskild samhällsinformation tillgodoses, - verka för att kommunerna har beredskap och kapacitet att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning, - följa upp kommunernas introduktion för skyddsbehövande och andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna får statlig ersättning och återföra resultatet till kommunerna, andra myndigheter och regeringen, - besluta om viss statlig ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande och sjukvårdskostnader, - ge stöd till organisationer som främjar integration, - främja utvecklingen av tolk- och översättarverksamhet, samt - verka för att öka kunskaperna i samhället inom myndighetens ansvarsområde. Förordning (2001:864). Verksförordningens tillämplighet 3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Integrationsverket. Myndighetens ledning 4 § Integrationsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Personalföreträdare 5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Integrationsverket. Anställningar 6 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten.