Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1739 · Visa register
Förordning (1998:1739) om Stiftelsen Norrlandsfondens förvaltning av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1998-12-17
Ikraft: 1999-01-01
1 § Denna förordning gäller lokaliseringslån och regionala utvecklingslån som beviljats enligt förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlings- områden i Sverige, förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller enligt äldre bestämmelser och som överlåtits till Stiftelsen Norrlandsfonden. 2 § På ett lån skall ränta betalas med den räntesats och på det sätt som framgår av beslutet om beviljande av lån jämte upprättad låneförbindelse. Om ränta eller avbetalning inte betalas senast på förfallodagen, skall fyra procentenheter högre ränta tas ut på den förfallna låneskulden till dess att det förfallna beloppet har betalats. Stiftelsen Norrlandsfonden får i undantagsfall medge låntagaren anstånd med räntebetalningen under sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Om det finns synnerliga skäl får fonden medge ytterligare anstånd. Upplupen ränta läggs till lånebeloppet. 3 § Ett lån skall återbetalas inom den tid och enligt den plan som framgår av beslutet om beviljande av lån jämte upprättad låneförbindelse. Stiftelsen Norrlandsfonden får medge låntagaren anstånd med avbetalning under sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Om det finns synnerliga skäl får Norrlandsfonden medge ytterligare anstånd. 4 § Ett lån får av Stiftelsen Norrlandsfonden sägas upp till omedelbar betalning, om 1. låntagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett att lånet beviljades, 2. lånet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts, 3. låntagaren inte betalar föreskriven ränta eller avbetalning inom 14 dagar från förfallodagen, 4. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten, 5. låntagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för lånet, 6. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller 7. något annat inträffar som medför att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få behålla det. 5 § Så länge ett lån inte har återbetalats skall den som har beviljats lånet göra följande. 1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till Stiftelsen Norrlandsfonden. 2. Skriftligen underrätta Norrlandsfonden innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar eller om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning eller om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse. 3. Skriftligen underrätta Norrlandsfonden innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats lånet. 4. Ge Norrlandsfonden eller den fonden utser möjlighet att granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.