Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1636 · Visa register
Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1998-12-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:676
Ikraft: 1999-01-01
1 § Statsbidrag får enligt denna förordning i mån av tillgång på medel lämnas för utveckling av skolväsendet. Med skolväsendet jämställs sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2011:676). 2 § Bidrag får lämnas till elev- och föräldraorganisationer. Bidrag ska i första hand lämnas för åtgärder som syftar till att öka elev- och föräldrainflytandet inom skolväsendet. Bidrag får också lämnas för åtgärder som syftar till att stärka elevernas lokala organisationer. Förordning (2011:676). 3 § Frågor om bidrag prövas av Statens skolverk. Förordning (2008:626). 4 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:626). 5 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:626). Övergångsbestämmelser 2005:570 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.