Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1392 · Visa register
Förordning (1998:1392) med instruktion för Banverket
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1998-11-05
Omtryck: SFS 2004:536
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:309
Ikraft: 1999-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1027
Upphävd: 2008-01-01
Ansvar och uppgifter 1 § Banverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet. Sektorsansvaret omfattar även tunnelbane- och spårvägssystem. Banverket skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2002:560). 2 § Banverket skall särskilt verka för att 1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, framkomligt, effektivt och miljöanpassat, 2. trafiksäkerhetsarbetet inom de svenska järnvägssystemen samordnas, 3. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och att den lokala, regionala, interregionala och internationella järnvägstrafiken samordnas, 4. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom järnvägstransportsystemet, 5. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom järnvägstransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt att resultatet av detta sprids. 6. trafikinformationen före, under och efter en järnvägstransport förbättras, samt 7. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör järnvägstransportsystemet. Förordning (2004:536). 2 a § Banverket skall 1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå regering och riksdag i frågor som berör hela järnvägstransportsystemet, 2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän, samt 3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare till en beskrivning av det svenska järnvägsnätet. Förordning (2004:536). 3 § Banverket skall, såvitt annat inte beslutats, vara infrastrukturförvaltare enligt järnvägslagen (2004:519) för de järnvägsnät som tillhör staten. Uppgiften innefattar drift, förvaltning, kapacitetstilldelning och trafikledning. Förordning (2004:536). 4 § Banverket skall i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som omfattas av verkets sektorsansvar. 5 § Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. Banverket får dessutom utföra andra uppdrag inom ban-, el-, signal- och teleområdet som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, byggnader och därmed jämförbara objekt. I utomnordiska länder får uppdragsverksamheten endast bedrivas i begränsad omfattning. Förordning (2002:560). 6 § Banverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10). 7 § Banverket skall pröva sådana frågor om tillstånd om enskilda järnvägar som anges i 9 § första stycket andra meningen lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. 8 § Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ i den förordningen gäller för Banverket i ärenden om reglering av personskada. Verksförordningens tillämpning 9 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Banverket med undantag av följande bestämmelser: 3 och 4 §§ om myndighetens ledning, 6 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter, 12 § om styrelsens ansvar och uppgifter, samt 21 § om ärendens handläggning. Vad som sägs i 7 och 9 §§ verksförordningen (1995:1322) om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Förordning (2007:309). Internrevision 9 a § Banverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1253). Banverkets ledning 10 § Banverket skall ledas av en styrelse. Den skall bestå av lägst fem och högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna skall vara ordförande och en skall vara vice ordförande. Styrelsen skall ansvara för myndighetens verksamhet. Generaldirektören skall under styrelsen vara chef för Banverket. Generaldirektören skall ansvara för och leda den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Styrelsens ansvar och uppgifter 11 § Utöver vad som anges i 7, 9 och 11 §§ samt 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322) skall Banverkets styrelse fastställa förslag till investeringsplaner för de järnvägsnät som förvaltas av Banverket. Förordning (2004:536). 12 § Har upphävts genom förordning (2004:536). Personalföreträdare 13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Banverket. 14 § Har upphävts genom förordning (2004:536). 15 § Har upphävts genom förordning (2004:536). 16 § Har upphävts genom förordning (2004:536). 17 § Har upphävts genom förordning (2004:536). 18 § Har upphävts genom förordning (1999:284). Ärendenas handläggning 19 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden. Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket. Förordning (2004:536). Banverkets medverkan i totalförsvaret 20 § Föreskrifter om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Banverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2006:975). 21 § Banverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2007:309). Övergångsbestämmelser 2007:309 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.