Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1238 · Visa register
Förordning (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1998-09-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:880
Ikraft: 1998-12-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2002-01-01
1 § Försöksverksamhet skall bedrivas för att pröva en ny beredningsorganisation i hovrätterna och kammarrätterna. Försöksverksamheten innebär att aspiranttjänstgöringen ersätts med en tidsbegränsad anställning som notarie i överrätt (överrättsnotarie). Förordning (2000:29). 2 § Överrättsnotarietjänstgöring fullgörs under en tid av sammanlagt ett år. Anställning som överrättsnotarie beslutas av hovrätten eller kammarrätten. Överrättsnotarie skall ha förvärvat notariemeritering. Hovrätten eller kammarrätten får förlänga en anställning att gälla för längre tid än ett år om det behövs för att överrättsnotarietjänstgöringen skall vara fullgjord. Vid anställningen tillämpas inte 28 § lagen (1982:80) om anställningsskydd eller 6 och 7 §§ anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2000:29). 3 § En överrättsnotarie som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöringen får godkännas som fiskal. Frågan om godkännande prövas av kollegiet i den domstol där tjänstgöringen avslutas. Den domstolen utfärdar också bevis om överrättsnotarietjänstgöringen och godkännandet. Förordning (2000:29). 4 § Endast den som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöringen och godkänts som fiskal får anställas som hovrätts- eller kammarrättsfiskal. Vid anställning av hovrätts- och kammarrättsfiskaler skall domstolarna i samråd med Domstolsverket särskilt överväga överrätternas och domstolsväsendets långsiktiga behov av domarutbildad personal. Förordning (2000:29). 5 § Vad som i övrigt sägs om hovrätts- eller kammarrättsfiskalsaspiranter i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion och förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion skall tillämpas på överrättsnotarier. Övergångsbestämmelser 1998:1238 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998 och skall upphöra att gälla den 31 december 2000. 2. För hovrätts- och kammarrättsfiskalsaspiranter gäller bestämmelserna i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion respektive förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion. Vid tillämpning av 41 § första stycket förordningen med hovrättsinstruktion och 41 § första stycket förordningen med kammarrättsinstruktion får även inräknas tjänstgöring som föredragande i överrätt. 3. Den som före den 1 december 1998 anställts som föredragande i överrätt får tillgodoräknas den tjänstgöringen vid tillämpning av 3 § första stycket denna förordning . 4. För de överrättsnotarier som anställts enligt denna förordning skall förordningen tillämpas även efter den 31 december 2000. 2000:29 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000. Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 3 § samt 4 § tillämpas även på den som har anställts som överrättsnotarie före den 1 mars 2000.