Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1229 · Visa register
Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1998-09-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1221
Ikraft: 1998-10-24
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. 2 § Med automatiserat register över totalförsvarspliktiga avses i denna förordning de register som förs med stöd av lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvars- pliktiga. Med totalförsvarspliktiga jämställs enligt 2 § lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga personer som har en skyldighet att fullgöra uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap utan att skyldigheten grundar sig på totalförsvarsplikt. Direktåtkomst och annans registrering av uppgifter 3 § De myndigheter, kommuner, landsting och bolag som anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i registret och rätta dessa, i enlighet med vad som anges i bilagorna. Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den egna verksamheten. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor för direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer vara nödvändiga för registrets säkerhet. Förordning (2010:1476). 4 § I enlighet med 14 kap. 1 § andra meningen sekretesslagen (1980:100) får uppgifter endast lämnas ut med direktåtkomst om det är särskilt föreskrivet i lag eller förordning. Anmälnings- och rapporteringsskyldighet 5 § Med undantag från 3 § 3 personuppgiftsförordningen (1998:1191) gäller anmälningsskyldighet enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter enligt lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i sin årsredovisning varje år till Försvarsdepartementet rapportera om användandet av registret och efterlevnaden av säkerhetskraven. Förordning (2010:1476). Bemyndigande 6 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att gallra personuppgifter i fråga om bevarande av material för forskningens behov. Bilaga 1 Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter som anges i bilagan. Enhet med Personkategori enligt Personuppgift enligt direktåtkomst 8 § första stycket lagen 9 § första stycket lagen (1998:938) om behandling (1998:938) om behandling av personuppgifter om av personuppgifter om totalförsvarspliktiga totalförsvarspliktiga Affärsverket svenska kraftnät p. 1 p. 1, 2, 4–6, 9, 11 och 12 Arbets- förmedlingen p. 2 p. 1, 4 och 11 Försvarsmakten p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12 kommuner p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 landsting p. 3 p. 1, 4, 6 och 11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 Polis- myndigheten p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 Posten Aktiebolag p. 2 p. 1, 4, 11 och 12 Regerings- kansliet p. 2 och 3 p. 1, 4, 6 och 11 Social- styrelsen p. 2 och 3 p. 1, 4, 6 och 11 Säkerhets- polisen p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 Trafikverket p. 2 p. 1, 4, 9, 11 och 12 Transport- styrelsen p. 1 och 2 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 Vattenfall Aktiebolag p. 1 p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12 Förordning (2014:1221). Bilaga 2 Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra in de personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvarspliktiga och rätta dessa. Enhet med Personkategori enligt Personuppgift enligt rätt att föra 8 § första stycket lagen 9 § första stycket lagen in uppgifter (1998:938) om behandling (1998:938) om behandling och rätta av personuppgifter om av personuppgifter om dessa totalförsvarspliktiga totalförsvarspliktiga Affärsverket svenska kraftnät p. 1 p. 1 och 12 Arbets- förmedlingen p. 2 p. 1 och 11 Försvarsmakten p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12 kommuner p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12 landsting p. 3 p. 1, 4, 6 och 11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12 Polis- myndigheten p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12 Posten Aktiebolag p. 2 p. 1 och 11 Regerings- kansliet p. 2 p. 1 och 11 Säkerhets- polisen p. 2 p. 1 och 11 Trafikverket p. 2 p. 1 och 11 Transport- styrelsen p. 1 och 2 p. 1, 11 och 12 Vattenfall Aktiebolag p. 1 p. 1 och 12 Förordning (2014:1221).