Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1214 · Visa register
Lag (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-09-17
Ikraft: 1999-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:1138
Upphävd: 2014-05-01
1 § Regeringen får överlämna till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening, att pröva frågor om fördelning av sådant bidrag och annat stöd som gäller verksamhet med hjälpmedel för personer med funktionshinder, och som skall lämnas till sjukvårds- huvudman, handikapporganisationer eller andra organisationer som företräder brukarnas intressen, företag med verksamhet inom hjälpmedelsområdet eller andra med sådan verksamhet. 2 § För utövande av förvaltningsuppgifter enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen.