Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:904 · Visa register
Förordning (1998:904) om anmälan för samråd
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:636
Ikraft: 1999-01-01
1 § Har upphävts genom förordning (2005:622). 2 § Har upphävts genom förordning (2010:955). 3 § Har upphävts genom förordning (2010:955). 4 § Har upphävts genom förordning (2010:955). 5 § Har upphävts genom förordning (2010:955). Anmälan för samråd 6 § Den som i enlighet med gällande bestämmelser har underrättat Skogsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans mark, om uttag av skogsbränsle eller om sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken skall anses ha gjort anmälan för samråd för åtgärden enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat länsstyrelsen om att jordbruksmark skall tas ur jordbruksproduktion skall anses ha gjort anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken beträffande sådant arbetsföretag för vilket marken tas i anspråk. Förordning (2005:1155). 7 § Länsstyrelsen får, i andra fall än som avses i 6 §, föreskriva anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § andra stycket miljöbalken i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Motsvarande befogenhet har i stället Skogsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden skall utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, skogsmarkskalkning eller andra skogsbruksåtgärder. Förordning (2005:1155). 7 a § Innan en allmän skoterled eller annan anläggning för skotertrafik beslutas av en kommun eller utförs, ska anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken, om leden eller anläggningen ligger utanför ett område som omfattas av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Om en sådan anmälan har gjorts innan kommunen beslutat i frågan behövs inte någon anmälan innan leden eller anläggningen utförs. För allmänna skoterleder som omfattas av förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m. behöver någon anmälan inte göras. Anmälan ska även göras innan skoterled eller annan anläggning för skotertrafik utförs för en annan huvudman än en kommun. Förordning (2011:369). 7 b § Innan undersökningsarbete enligt minerallagen (1991:45) bedrivs inom ett område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken, skall anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255). 7 c § Innan renstängsel eller annan fast anläggning för rennäringen anordnas, skall anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255). 8 § Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken skall vara skriftlig och åtföljas av en karta samt innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden. En anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Anmälan för samråd skall vidare innehålla uppgifter om fastighetsägare och nyttjanderättshavare som berörs av verksamheten eller åtgärden. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får efter samråd med Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter meddela föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter en sådan anmälan skall innehålla. 9 § Innan Skogsstyrelsen fattar beslut i ett ärende om anmälan för samråd för skogsbilvägar, skogsgödsling eller skogsmarkskalkning skall Skogsstyrelsen ge länsstyrelsen tillfälle att lämna synpunkter. Förordning (2005:1155). Underrättelse om beslut 10 § Den som beslutar om ett föreläggande eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken ska snarast skicka beslutet 1. till Naturvårdsverket, och 2. till väghållningsmyndigheten och till lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart att myndigheten inte behöver få information om beslutet. Om länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen beslutar att meddela, ändra eller upphäva en föreskrift enligt 7 § denna förordning, ska myndigheten skicka beslutet till Naturvårdsverket och till lantmäterimyndigheten. Länsstyrelsen ska skicka sitt beslut även till Skogsstyrelsen. Förordning (2010:955). Tillsyn och avgifter 11 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 8 och 10 §§ miljötillsynsförordningen. Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2020:636). Överklagande 12 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos mark- och miljödomstol. Föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen med stöd av 7 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2010:957). 13 § Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om anmälan för samråd enligt 12 kap. miljöbalken och denna förordning. Förordning (2010:955). Straff och förverkande 14 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Övergångsbestämmelser 2005:1155 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen. 2010:955 1. Denna förordning träder i kraft 1 september 2010. 2. Äldre lydelse av 5 § första–tredje styckena ska tillämpas endast i fråga om uppgifter som avser tiden före utgången av år 2009.